1. Základní údaje a všeobecná ustanovení
Dodavatel:
Lubomír Mašek, ASPEKT studio
Hálkova 175, 261 01 PŘÍBRAM I
IČ: 61651371
DIČ: CZ6211210225
Dodavatel je registrován pod značkou 321102-1116-30 ze dne 19. 2. 2008 u živnostenského úřadu Příbram
Dodavatel je plátcem DPH

Kontaktní údaje:
telefon: +420 313 120 550
e-mail: info@alpskesyry.cz

(dále jen "dodavatel")

Tyto obchodní podmínky upravují postup při prodeji zboží v tomto internetovém obchodě www.alpskesyry.cz.
Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti dodavatele a kupujícího (zákazník, spotřebitel). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb., vše ve znění novel.
Odesláním objednávky kupující bezvýhradně akceptuje tyto obchodní podmínky a potvrzuje, že s nimi byl seznámen.
Všechno prodávané zboží v internetovém obchode www.alpskesyry.cz je určeno pro český trh a splňuje všechny předepsané normy.

2. Objednávka zboží
Seznam zboží na stránkách www.alpskesyry.cz je katalogem běžně dodávaného zboží.
K objednání zákazník vybere zboží, řádně vyplní objednávkový formulář a objednávku odešle. Odeslaná objednávka zboží je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Objednávka dále slouží k rezervaci zboží.
Zákazník i dodavatel mohou bez udání důvodu zrušit objednávku zákazníka až do potvrzení objednávky zákazníkem. Pokud zruší objednávku dodavatel, zpravidla uvede důvod, proč není možné objednávku potvrdit.
Zrušení objednávky po okamžiku uzavření kupní smlouvy je možné jen po předchozí dohodě dodavatele a zákazníka, a to pouze za podmínek, které si vzájemně sjednají.

3. Platební podmínky
Veškeré zboží je dodáváno s daňovým dokladem. Zboží zůstává až do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Zboží je možno zaplatit:
 • dobírkou - při převzetí zboží od České pošty, a.s. nebo přepravní služby
 • převodem - převod na účet 1618312684/0600, s variabilním symbolem, který obržíte e-mailem po potvrzení objednávky


 • 4. Dodací podmínky
  Objednané zboží doručujeme dle velikosti a váhy obchodním balíkem České pošty, a.s. nebo smluvní přepravní službou. O způsobu dopravy rozhoduje kupující. Při převzetí zboží od České pošty, a.s., resp. přepravní služby má kupující povinnost pečlive zkontrolovat neporušenost přepravního obalu. V případě, že obal je poškozen, uvede kupující tuto informaci do předávacího protokolu České pošty, a.s., resp. přepravní služby.
  Přeprava Českou poštou, a.s. je možná pouze u zásilek do 15 kg nebo zásilek, které splňují podmínky přepravy České pošty, a.s.
  Nepřevezme-li kupující zboží z vlastních důvodů (např. není schopen uhradit kupní cenu), nese kupující náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.

  5. Odstoupení od smlouvy
 • kupující odešle dopis (nejlépe e-mailem na adresu objednavky@alpskesyry.cz) s textem "Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud bude kupující požadovat vrácení peněz na účet, uvede číslo účtu)" Datum a podpis. V případě odeslání dopisu v elektronické podobě je nutné dopis vytisknout, podepsat, oskenovat a poté odeslat elektronickou poštou
 • kupující doručí zboží na adresu prodávajícího - Lubomír Mašek, ASPEKT studio, Hálkova 175, 261 01 PRÍBRAM I, spolu s přiloženým originálem dopisu oznamující odstoupení od smlouvy
 • zboží odesílané a doručené na adresu prodávajícího, musí být v původním nepoškozeném obalu, nerozbalené, nesmí být použité, musí být nepoškozené a kompletní spolu s kopií dokladu o zaplacení. Pokud bude zboží zasláno zpět prodávajícímu na dobírku, nebude převzato
 • za splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající vrátí peníze za zboží složenkou nebo převodem na účet a to nejpozději do 30 dnů po fyzickém obdržení zboží
 • v případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od spotřebitelské smlouvy a zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět. Prodávající je oprávnen účtovat kupujícímu případné další vzniklé náklady
 • Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ustanovení § 52 odst. 7 občanského zákoníku:
 • na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím 14 dnů od převzetí plnění
 • na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího
 • na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání

 • Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené s kupujícím zcela, případně zcásti, jestliže zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává, nebo výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky kupujícím ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy. V případe, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka prevedena zpět na jeho účet nebo na adresu v nejkratším možném termínu.

  6. Reklamace
  Vyskytla-li se u zakoupeného zboží vada, je kupující oprávněn tuto vadu při převzetí zboží nebo v záruční době či před uplynutím doby její trvanlivosti reklamovat. Při reklamaci musí kupující vadné zboží předložit a žádá-li výměnu vadného zboží za bezvadné nebo vrácení kupní ceny, musí předložit výrobek kompletní, s veškerým jeho příslušenstvím. Reklamaci nelze uplatnit v případě, kdy vada nastala v důsledku nesprávného použití nebo skladování zboží kupujícím nebo v případech, kdy kupující provedl na věci svévolné změny nebo úpravy. Prodávající neodpovídá ani za vady zboží způsobené vyšší mocí, jako jsou živelné pohromy a podobně. Za vady zboží nelze považovat stav, kdy ješte před uplynutím záruční doby je kupujícím věc nebo její část spotřebována nebo uplyne doba životnosti věci v důsledku jejího používání.
  Kupující uplatňuje reklamaci u prodávajícího na adrese Hálkova 175, Příbram I. Skutečnost, kdy bylo zboží zakoupeno prokazuje kupující zejména příslušným prodejním dokladem nebo jiným prokazatelným způsobem.
  Kupující je povinen reklamovat zboží řádne a včas, tedy bez zbytečného odkladu po výskytu vady.
  Vady potravinářského zboží:
 • vady zboží, které se rychle kazí, musí kupující reklamovat nejpozději následující den po koupi, jinak právo zaniká
 • vady ostatního potravinářského zboží může kupující reklamovat do konce záruční doby, která činí 8 dní od data zakoupení zboží
 • je-li na zboží nebo na jeho obalu vyznačena doba použitelnosti nebo doba minimální trvanlivosti, má kupující právo reklamovat do konce těchto lhůt
 • Je-li na prodávaném výrobku, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném, vyznačena lhůta, do které musí být výrobek použit, neskončí zárucní doba před uplynutím této doby. Vyřídí-li se reklamace výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne na nové zboží záruční doba znovu od jeho převzetí.
  Nepodal-li spotřebitel reklamaci včas (v reklamační - záruční době) nemá nárok na kladné vyřízení reklamace.
  Reklamuje-li kupující u prodávajícího, je prodávající povinen reklamaci řádne prověřit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých případech do tří dnů od uplatnení reklamace kupujícím. Prodávající může v případech, kdy vyřízení vyžaduje odborné posouzení, dohodnout s kupujícím lhůtu jinou. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 30 dnů od uplatnění reklamace kupujícím u prodávajícího, nedohodne-li s kupujícím písemně lhůtu delší. Zpráva o tom jak byla reklamace vyřízena se podává kupujícímu v místě, kde zboží reklamoval není-li písemně dohodnuto jinak.
  Vady potravin včetně ovoce, zeleniny a brambor se považují za vady neodstranitelné. Kupující má proto při reklamaci právo požadovat podle vlastního uvážení:
 • výměnu zboží za bezvadné
 • zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz

 • 7. Registrace a ochrana osobních dat
  Prodávající jako provozovatel serveru www.alpskesyry.cz garantuje bezpečnost dat poskytnutých ze strany kupujícího.
  Pokud je kupující fyzickou osobou při objednávce uvede následující údaje:
 • jméno a příjmení
 • adresu pro fakturaci a dodání zboží
 • telefonická spojení
 • elektronickou adresu (e-mail)

 • Pokud je kupující právnickou osobou při registraci uvede následující údaje:
 • název firmy
 • adresu sídla
 • adresu pro fakturaci a dodání zboží (pokud je odlišná od adresy sídla)
 • DIČ
 • telefonická spojení
 • elektronickou adresu (e-mail)

 • Výše uvedené informace jsou nezbytné pro identifikaci kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování platby kupujícího za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s kupujícím.
  Osobní data kupujícího jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným dalším subjektum. Prodávající garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje osobní data kupujícího žádné třetí straně.
  Registrací v internetovém obchode www.alpskesyry.cz kupující souhlasí se zpracováním svých osobních údajů k marketingovým účelům, zvláště zasíláním zpráv z domény www.alpskesyry.cz, které mohou naplňovat charakteristiku obchodních sdělení. Jedná se zejména o zprávy o aktuálním stavu objednávky kupujícího a případně i zprávy o různých slevových akcích.

  8. Závěrečná ustanovení
  Tyto obchodní podmínky jsou platné od 1. dubna 2008. Prodávající si vyhrazuje právo změnit tyto obchodní podmínky bez předchozího upozornění.